دیوایدینگ

دیوایدر و دیوایدینگ
انواع مقسم ها و جمع کننده های آتش نشانی
کلیه سیستم ها استورز سیستم و سیستم انگلیسی
ایرانی و آلمانی
اهرمی / شیر دار / استاندارد
دیوایدینگ1
دیوایدینگ2
دیوایدینگ3
دیوایدینگ4
دیوایدینگ5
دیوایدینگ6
دیوایدینگ7
کلیه اتصالت و مقسم های آتش نشانی
دیوایدر و دیوایدینگ آلمانی معمولی و دریچه ایسیستم استورز و سیستم انگلیسیکلیه سرهای(ورودی و خروجی ها) دیوایدینگ ها رزوه دار
و قابل اتصال به کلیه سیستم ها و اینچ ها می باشد

تک ورودی و 2 خروجی
2 ورودی و 3 خروجی

از جنس آلومینیوم و برنج