نازل تفنگی آتش نشانی

نازل تفنگی آتش نشانی – توربو نازل
توربو نازل آلمانی AWG 
توربو نازل آتش نشانی POK 

 

نازل تفنگی آتش نشانی2

 

ویژگیتوضیحات
Turbo-NozzlesThe flow rates can be selected by the adjusting sleeve, and opening and closing by means of the lever. A special feature is the extinguishing power, due to optimal droplet size also at the fulI range of the 0 to 120 adjustable waterfilled spray stream. The AWG-Nozzles have two pointers, a good aid to feel the selected flow rate as well as the type of the stream .Inlet also swiveling under pressure.
توربو نازلجریان توسط اهرمی که بر بالای  آن قرار دارد تنظیم می شود
یکی از ویژگی های خاص این نازل قدرت خاموش کنندگی آن می باشد
آب را در زاویه کاملی از° 0 تا 120 اسپری می کند
دارای قابلیت تنظیم سرعت در جریان و نوع جریان می باشند