اطفاحریق آیروسل Stat-x
اکنون راهی بهتر برای اطفاحریق وجود دارد.

اطفاحریق آیروسل Stat-X® یک فناوری هوای پیشرفته است که از خطرات ویژه در مقابل حریق محافظت می کند.