سیستم انگلیسی11

کلیه اتصالات شلنگ آتش نشانی بریتیش استاندارد

کلیه اتصالات شلنگ آتش نشانی انگلیسی BS استاندارد
آلومینیومی و برنجی و گان متال
کوپلینگ
هیدرانت
آداپتور
در پوش
AWG ایرانی   / ترک / آلمانی

سیستم انگلیسی22

سیستم انگلیسی66

سیستم انگلیسی55

سیستم انگلیسی44

سیستم انگلیسی33