انگشت بر3

انواع انگشتر بر

تجهیزات امداد نجات
انگشتر بر امداد  
شارژی  – برقی – دیمر دار – ساده
 BOSCH وDREMEL
انگشت برانگشت بر2انگشت بر3انگشت بر4انگشت بر5انگشت بر6