اینداکتور آتش نشانی

اینداکتور فوم ساز آتش نشانی
Foam Making Equipment Inline Inductor
AWG /  POK / ANGUS / CVZ

اینداکتور آتش نشانی2

ویژگیتوضیحات
Inline InductorInline inductors are useable in hose lines for the proportioning of constant foam liquid quantities on protein and synthetic multipurpose base. The design of the proportioning part enables an exact liquid admixing rate between 1 and 6 % of the passing water quantity. The inline inductors can be used with heavy and medium foam nozzles.
Specification water inlet and mixture outlet complete. Foam compound inlet with adapter Storz D
Body copper alloy cast
Filter and drive nozzle stainless steel
Pipe and adapters aluminium alloy forged
Collector nozzle Ultramid
Diaphragm Viton
اینداکتور
اینداکتورها جهت  تغلیظ  وترکیب آب با فوم در یک نسبت ترکیبی خاص درون شلنگ آتش نشانی طراحی شده است
اینداکتورها در بین پمپ و نازل فوم قرار می گیرند
 برای کلیه نازل های فوم سنگین و نازل های فوم متوسط استفاده می گردند
با توجه به مکش ایجاد شده فوم از طریق پیکاپ تیوپ وارد اینداکتور وشیلنگ آتش نشانی می گردد
 میزان اختلاط  بین 0٪و 6٪ امکانپذیراست