اینداکتور آتش نشانی2

 

نازل لنس سه حاته تمام آلومینیومی و PVC
توربو نازل AWG /  POK
نازل فوم سبک و سنگین    
نازل مه ساز پوگ      
نازل لنس        
اینداکتور فوم ساز         
نازل سپرآب / دیوار آب