توربکس

 

توربکس  و مینی توربکس کف ساز آتش نشانی

 POK / ANGUS

 

توربکس1

توربکس2

توربکس3

ویژگیتوضیحات
1
 مناسب پر کردن مناطق محصور با فوم که در آن مواد و مایعات قابل اشتعال ممکن است ذخیره شده باشد
مثل : زیرزمین ها، تونل ها، فضاهای خالی پشت بام ، جعبه کابل ها ، انبارها و معادن
2
تخلیه 285 متر مکعب دود در دقیقه
3
از همین دستگاه می توان برای تخلیه کف هایی که در عملیات اطفاء ایجاد شده است استفاده نمود
4
برای به گردش درآوردن  پروانه های فن و تولید باد شدید ، باید از یک منبع آب حجیم و پمپ آب فشار قوی استفاده نمود
5

استفاده از منبع آب و پمپ فشار بالا برای کلیه مراحل به عمل آوردن فوم یا کف اجباری می باشد

مکش فوم از داخل مخزن – پودر کردن فوم – درهم آمیختن آب و فوم – گسترش و انبساط حجمی فوم – هدایت فوم بب سمت وسوی مورد نیاز

6
میزان و مصرف فوم بصورت معمول 4.5 لیتر در دقیقه می باشد
7
تحت شرایط و استفاده از فوم مطلوب می توان کفی به ارتفاع 8 تا 10 متر ایجاد کرد