دستگاه تنفسی دراگر

دستگاه تنفسی دراگر آلمان Drager
مدل PA 91 PLUS
مدل PSS 3000
مدل AIRBOOS
مدل PSS 700

 

دستگاه تنفسی دراگر3

دستگاه تنفسی دراگر4

دستگاه تنفسی دراگر6

 

ویژگیتوضیحات
1سیلندر کامپوزیت 6.8 لیتری 
2فشار عملکرد 300 بار
3فشار تست هیدرواستاتیک 475 بار
4وزن سیلندر خالی 4.1 کیلو گرم
5تاریخ انقضا 15 یا 20 سال پس از تاریخ تولید
6مدت زمان تست هیدرو استاتیک ادواری 3 یا 5 سال
7کوله دستگاه های تنفسی دراگر آلمان بنا به مدل های مختلف  متفاوت می باشند ولی کلیه سیلندرهای این برند به  کلیه کوله های این برند متصل می شوند
کوله پشتی شامل : کوله – ماسک – دیمند ولو – فشارسنج و کلیه اتصالات می باشد