اطفاحریق FM200
دارای بیشترین موجودی سیلندر و گاز و تجهیزات مربوطه

تامین کننده تجهیزات اطفاحریق FM200 از معتبرترین کمپانی های جهان نظیر Gielle ایتالیا و Tyco انگلستان دارای تاییدیه های معتبر ULوFM

گاز استاندارد FM200 برند Dupont آمریکا و برندهای چینی