شیرفلک

 

شیر فلکه آتش نشانی

شیرفلکه جعبه آتش نشانی

شیرفلکه برنجی آتش نشانی

ایرانی / ترک / ایتالیایی / آلمانی

کلیه شیر های فشار های فشار قوی

لندینگ ولو / گیت ولو / چک ولو

شیرفلک1شیرفلک2شیرفلک3شیرفلک4