شیلنگ هابرکرون

 

شیلنگ آتش نشانی برزنتی هابرکورن اتریش
شیلنگ آتش نشانی سه خط اتریشی

هابرکرون2
هابرکرون3