صافی مکش

Suction strainers صافی مکش

صافی مکش بدون بازگشت
Suction strainers with non-return valve and drain arrangement

در راستای مکش، صافی از انسداد ناشی از ورود سنگ، تکه های کوچکی از چوب و زباله های دیگر جلوگیری می کند. صافی مکش همراه بادریچه تنظیم تخلیه و سوپاپ بدون بازگشت است و از آلیاژ آلومینیوم یا فلز مرکب از مس و قلع و روی ساخته شده است.

صافی مکش 1صافی مکش 2صافی مکش 3