لباس آلومینیومی

 

لباس آلومینیومی مبارزه با حریق و عبور از حریق 

لباس آلومینیومی آتش نشانی
لباس آلومینیومی عبور از آتش
 تولید کمپانی های معتبر ایتالیا / ترکیه  و چین
لباس آلومینیومی2
لباس آلومینیومی3
لباس آلومینیومی4