نازل آتش نشانی

 

نازل آتش نشانی

نازل لنس سه حاته تمام آلومینیومی و PVC
توربو نازل AWG /  POK
نازل فوم سبک و سنگین
نازل مه ساز پوگ
نازل لنسنازل سپرآب / دیوار آب